Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 • ALGEMENE VOOWRAARDEN
  Algemene Voorwaarden B2B
  Inhoudsopgave:
  Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 2 – Toepasselijkheid
  Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
  Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
  Artikel 5 – Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
  Artikel 6 – Overmacht
  Artikel 7 – Prijs
  Artikel 8 – Betaling
  Artikel 9 – Verplichtingen Afnemer
  Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
  Artikel 11 – Garanties, onderzoek en verjaringstermijn
  Artikel 12 – Reclames
  Artikel 13 – Regresrecht
  Artikel 14 – Aansprakelijkheid
  Artikel 15 – Software & dataopslag
  Artikel 16 – Risico-overgang
  Artikel 17 – Vrijwaring
  Artikel 18 – Privacy
  Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht
  Artikel 20 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
  Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer:
  Ondernemer: NUMMER1SHOP.NL
  Postadres: Laurierstraat 29
  9713RN Groningen
  KvK-nummer: 56678304
  Artikel 2 – Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die
  betrekking hebben op de levering van goederen en/of diensten door NUMMER1SHOP.NL aan een natuurlijke persoon
  of rechtspersoon die handelt in het kader van beroep of bedrijf (Afnemer). Ten aanzien van consumenten
  gelden afzonderlijke algemene voorwaarden.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van
  de hand gewezen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
  volledig van toepassing.
  5. In geval van nietige of vernietigde bepalingen zullen partijen overleg plegen, teneinde een vervangende
  geldige regeling te treffen waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
  6. Indien NUMMER1SHOP.NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
  andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en offertes van NUMMER1SHOP.NL zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden
  herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
  2. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding of offerte door de Afnemer en
  door acceptatie daarvan door NUMMER1SHOP.NL. Acceptatie is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat
  NUMMER1SHOP.NL is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld de verzending van
  een besteld product.
  3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is NUMMER1SHOP.NL
  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
  tot stand, tenzij NUMMER1SHOP.NL anders aangeeft.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht NUMMER1SHOP.NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de
  opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  6. Elke Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van
  de Afnemer genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd. Desverlangd dient de Afnemer aan NUMMER1SHOP.NL
  genoegzame zekerheid te verschaffen.
  Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
  1. Indien sprake is van een duurovereenkomst wordt deze in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd,
  tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
  anders zijn overeengekomen.
  2. Indien voor de voltooiing van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
  nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer NUMMER1SHOP.NL derhalve
  schriftelijk in gebreke te stellen. NUMMER1SHOP.NL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
  alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van overeengekomen levertijden door
  welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is
  overeengekomen.
  3. Als plaats van levering geldt in alle gevallen -behoudens andersluidende schriftelijke regeling- het
  feitelijke of de door Afnemer bij bestelling opgegeven adres c.q. het adres van diens vestiging waarmee
  werd gecontracteerd.
  4. De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een
  derde zonder schriftelijke toestemming van NUMMER1SHOP.NL. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden
  verbonden.
  5. NUMMER1SHOP.NL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde
  gedeelten afzonderlijk te factureren.
  Artikel 5 – Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
  1. NUMMER1SHOP.NL is bevoegd, ter harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst te ontbinden, indien:
  a) de Afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b) na het sluiten van de overeenkomst NUMMER1SHOP.NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
  geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  c) de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
  is;
  d) door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, welke voor rekening komt van de Afnemer,
  niet langer van NUMMER1SHOP.NL kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
  overeengekomen condities zal nakomen;
  e) er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6 van deze algemene voorwaarden of zich andere
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door
  NUMMER1SHOP.NL onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
  NUMMER1SHOP.NL kan worden gevergd.
  2. Ingeval van ontbinding of opschorting door NUMMER1SHOP.NL uit hoofde van lid 1 van dit artikel, is zij op generlei
  wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor de
  Afnemer. Eventuele vorderingen die uit hoofde van ontbinding voortvloeien voor NUMMER1SHOP.NL op de Afnemer,
  zijn onmiddellijk opeisbaar.
  3. Indien beëindiging of opschorting door NUMMER1SHOP.NL het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de
  Afnemer, is NUMMER1SHOP.NL gerechtigd de volledige schade die daar het gevolg van is op de Afnemer te verhalen.
  4. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor door
  NUMMER1SHOP.NL bestelde zaken aan de Afnemer in rekening worden gebracht door middel van een restocking fee
  van 20% van de verkoopwaarde.
  Artikel 6 – Overmacht
  1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van NUMMER1SHOP.NL welke van dien aard zijn dat naleving of verdere
  naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, gelden als overmacht.
  Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan:
  – De omstandigheid dat NUMMER1SHOP.NL een prestatie (waaronder een prestatie van Afnemer) die van
  belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk
  geleverd krijgt;
  – Stakingen binnen NUMMER1SHOP.NL of van derden;
  – Storingen in het verkeer;
  – Overheidsmaatregelen die NUMMER1SHOP.NL verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel
  – deugdelijk na te komen;
  – Rellen, oproer, oorlog;
  – Extreme weersomstandigheden;
  – Brand;
  – In-, uit- en/of doorvoerverboden.
  2. In geval van tijdelijke overmacht heeft NUMMER1SHOP.NL het recht naar keuze de levering gedurende die tijd op te
  schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, alles zonder enige
  verplichting tot schadevergoeding. Indien deze periode langer dan 2 maanden voortduurt, verkrijgt de
  Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  Artikel 7 – Prijs
  1. Alle door NUMMER1SHOP.NL gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de
  aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door NUMMER1SHOP.NL aangegeven prijzen altijd
  exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege , verzend-, porto- en verpakkingskosten en
  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en/of
  administratiekosten.
  3. Indien NUMMER1SHOP.NL met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is NUMMER1SHOP.NL niettemin te allen tijde
  gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de
  overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid
  of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
  grondstoffen, lonen, productiekosten, valutawisselkoersen et cetera, of op andere gronden die bij het
  aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  Artikel 8 – Betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum
  op een door NUMMER1SHOP.NL aan te geven rekening. NUMMER1SHOP.NL is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling te
  verlangen danwel op voorschotbasis of in termijnen te factureren. Indien betaling in termijnen is
  overeengekomen, zendt NUMMER1SHOP.NL telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de
  desbetreffende termijnfactuur aan de Afnemer toe.
  2. NUMMER1SHOP.NL is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige
  nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  3. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van
  rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand met
  een minimum van € 50,-, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
  Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4. NUMMER1SHOP.NL heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
  mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
  van de hoofdsom en de lopende rente.
  5. NUMMER1SHOP.NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
  Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. NUMMER1SHOP.NL kan volledige
  aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
  incassokosten worden voldaan.
  6. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NUMMER1SHOP.NL verschuldigde.
  7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  8. Indien de Afnemer in verzuim is terzake de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
  redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Deze
  buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
  van € 40,-. Indien NUMMER1SHOP.NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
  gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.
  9. Het doen van betalingen van Afnemer aan NUMMER1SHOP.NL op elektronische wijze, waaronder via het internet
  en middels creditcards geschiedt voor risico van de Afnemer. NUMMER1SHOP.NL is niet aansprakelijk voor schade
  van Afnemer verband houdend met – of het resultaat zijnde van – betalingen op elektronische wijze, via
  het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door Afnemer aan
  NUMMER1SHOP.NL via het internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
  Artikel 9 – Verplichtingen Afnemer
  1. Afnemer verplicht zich NUMMER1SHOP.NL in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
  2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
  a) aan NUMMER1SHOP.NL de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
  b) de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
  c) de aflevering onder normale werkomstandigheden, op werkdagen gedurende normale werkuren
  van 08.00–18.00 uur kunnen plaatsvinden;
  d) in geval van installatiewerkzaamheden door NUMMER1SHOP.NL, dat:
  – door derden te verrichten werkzaamheden, die niet tot de aan NUMMER1SHOP.NL opgedragen
  werkzaamheden behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht, alsmede dat de door
  NUMMER1SHOP.NL te verrichten werkzaamheden daarvan geen enkele hinder ondervinden;
  – licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin wordt
  gewerkt schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  e) in geval van levering op een door Afnemer aangewezen plaats of verdieping, dat de aangevoerde
  zaken met een daartoe geschikte lift of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van
  bestemming kunnen worden vervoerd en dat het transport van de zaken door het gebouw niet
  gehinderd wordt.
  3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is
  niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat Afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde
  verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de
  Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door NUMMER1SHOP.NL vereist is.
  De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de
  bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de Afnemer.
  4. Onverminderd de verplichting tot betaling is Afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het
  vergoeden van door NUMMER1SHOP.NL ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van
  kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse
  gebruikelijke tarieven.
  Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door NUMMER1SHOP.NL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NUMMER1SHOP.NL
  totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met NUMMER1SHOP.NL gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
  nagekomen.
  2. Door NUMMER1SHOP.NL geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
  worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd
  om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
  bezwaren.
  3. De Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van NUMMER1SHOP.NL heeft
  ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
  4. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
  eigendomsrechten van NUMMER1SHOP.NL veilig te stellen.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
  willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om NUMMER1SHOP.NL daarvan onmiddellijk op de
  hoogte te stellen.
  6. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
  deze verzekering op eerste verzoek aan NUMMER1SHOP.NL ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
  verzekering is NUMMER1SHOP.NL gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er
  jegens NUMMER1SHOP.NL bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig
  of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  7. Voor het geval NUMMER1SHOP.NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
  Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan NUMMER1SHOP.NL en door
  NUMMER1SHOP.NL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NUMMER1SHOP.NL zich
  bevinden en die zaken terug te nemen.
  Artikel 11 – Garanties, onderzoek en verjaringstermijn
  1. De door NUMMER1SHOP.NL te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
  moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
  Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
  voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of
  het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
  gesteld worden. NUMMER1SHOP.NL kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de
  te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  2. De in lid 1 van dit artikel verstrekte garantie is niet van toepassing op producten geproduceerd door
  derden, dan is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt
  (fabrieksgarantie), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Op refurbished producten en producten waar vooraf overeengekomen wordt met de Afnemer dat deze
  niet meer in nieuwstaat zijn, geldt een garantietermijn van 3 maanden.
  4. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de Afnemer
  dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan NUMMER1SHOP.NL. Voor retournering van het product zelf
  dient de Afnemer de retourneerinstructies van NUMMER1SHOP.NL af te wachten.
  5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, onjuiste
  opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke
  toestemming van NUMMER1SHOP.NL, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel
  hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
  dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
  Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
  omstandigheden waar NUMMER1SHOP.NL geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
  weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et
  cetera.
  6. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten
  normaal en oordeelkundig gebruik, zal door NUMMER1SHOP.NL op schriftelijk verzoek van de Afnemer binnen de
  garantieperiode ofwel kosteloos worden hersteld, ofwel vervangen met een gelijkwaardig product, zulks
  ter keuze van NUMMER1SHOP.NL.
  7. Onder dezelfde voorwaarden verleent NUMMER1SHOP.NL een garantie van drie maanden op verrichte
  herstelwerkzaamheden. In dit geval zijn de transportkosten voor rekening van NUMMER1SHOP.NL; de Afnemer dient
  nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven.
  8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor NUMMER1SHOP.NL
  zijn ontstaan (daaronder begrepen de onderzoekskosten) integraal voor rekening van de Afnemer.
  9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
  verzend- en voorrijkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
  10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
  verweren jegens NUMMER1SHOP.NL en de door NUMMER1SHOP.NL bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
  één jaar.
  Artikel 12 – Reclames
  1. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
  hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of
  kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die
  partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na
  levering schriftelijk aan NUMMER1SHOP.NL te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,
  doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan NUMMER1SHOP.NL te
  worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
  bevatten, zodat NUMMER1SHOP.NL in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient NUMMER1SHOP.NL in de gelegenheid te
  stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  2. Schade aan de verpakking en/of omdoos van het product die op het moment van fysieke aflevering
  zichtbaar is, dient op de vrachtbrief, pakbon of scanterminal van de pakketdienst/vervoerder aangegeven
  te worden. Indien van een gebrek geen dergelijke melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen
  recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  3. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat
  geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
  4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op
  herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan NUMMER1SHOP.NL worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande
  toestemming van NUMMER1SHOP.NL. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking en de
  Afnemer dient nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven. NUMMER1SHOP.NL behoudt zich het
  recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
  6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NUMMER1SHOP.NL de
  gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
  redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter
  keuze van NUMMER1SHOP.NL, vervangen, (laten) herstellen of compenseren door het verlenen van een prijskorting.
  Indien NUMMER1SHOP.NL kiest voor vervanging is de Afnemer gehouden om de te vervangen zaak aan NUMMER1SHOP.NL te
  retourneren en – voorzover de eigendom reeds was overgegaan op de Afnemer – in eigendom
  overdragen aan NUMMER1SHOP.NL, tenzij NUMMER1SHOP.NL anders aangeeft.
  7. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending der facturen
  schriftelijk te worden ingediend.
  8. De Afnemer kan geen aanspraak maken op toepassing van de wettelijke bepalingen omtrent
  overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte.
  Artikel 13 – Regresrecht
  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft de Afnemer te gelden als eindgebruiker en
  zal hij afgenomen producten niet weder verkopen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. In geval van wederverkoop door de Afnemer zullen schadeclaims van de Afnemer uit hoofde van artikel
  7:25 BW slechts in behandeling worden genomen;
  – indien de Afnemer de feiten waarop de afwijking van het product betrekking heeft niet kende of
  behoorde te kennen;
  – voorzover door de afnemer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijking haar oorzaak niet heeft
  gevonden in een omstandigheid die is voorgevallen nadat het product aan de Afnemer werd afgeleverd;
  – nadat de Afnemer het product, het ingevulde RMA formulier van NUMMER1SHOP.NL, het aankoopbewijs en het
  leveringsbewijs heeft overgedragen aan NUMMER1SHOP.NL;
  – nadat de Afnemer een schriftelijke verklaring van de eindgebruiker over legt waarin hij zijn rechten uit
  hoofde van productenaansprakelijkheid overdraagt aan de Afnemer, alsmede een verklaring van de
  Afnemer waarin hij bedoelde rechten overdraagt aan NUMMER1SHOP.NL.
  3. NUMMER1SHOP.NL vergoedt geen onderzoeks-, handling- of andere kosten (waaronder mede begrepen een
  vergoeding voor het opzoeken/verzamelen van gegevens en documenten zoals inkoopfactuur/aankoop
  bon, opslagkosten en vernietigingskosten) die Afnemer heeft gemaakt om een schadeclaim te
  administreren, door te verwijzen of af te handelen. Deze activiteiten worden ingeval van een
  doorverkopende Afnemer geacht tot de normale bedrijfsvoering van de Afnemer te behoren.
  Artikel 14 – Aansprakelijkheid
  1. Indien NUMMER1SHOP.NL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
  is geregeld.
  2. NUMMER1SHOP.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NUMMER1SHOP.NL is uitgegaan van
  door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Indien NUMMER1SHOP.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NUMMER1SHOP.NL
  beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. De aansprakelijkheid van NUMMER1SHOP.NL is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar
  verzekeraar in voorkomend geval.
  5. NUMMER1SHOP.NL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte
  schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
  bedrijfsstagnatie.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
  aan opzet of grove schuld van NUMMER1SHOP.NL of haar leidinggevende ondergeschikten.
  Artikel 15 – Software & dataopslag
  1. Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt Afnemer een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende
  documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de
  fabrikant.
  2. Afnemer verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de
  betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle
  rechten op de door NUMMER1SHOP.NL genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren
  toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient Afnemer alle
  rechten van derden te respecteren.
  3. Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het
  risico in van dataverlies. Afnemer dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor
  schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is NUMMER1SHOP.NL niet aansprakelijk.
  4. NUMMER1SHOP.NL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij NUMMER1SHOP.NL gekochte opslagmedia,
  behoudens in geval van door Afnemer aangetoonde opzet of grove schuld van NUMMER1SHOP.NL.
  Artikel 16 – Risico-overgang
  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment
  waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.
  Artikel 17 – Vrijwaring
  1. De Afnemer vrijwaart NUMMER1SHOP.NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
  van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan NUMMER1SHOP.NL is toe te rekenen.
  2. Indien NUMMER1SHOP.NL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden
  NUMMER1SHOP.NL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
  verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan
  is NUMMER1SHOP.NL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
  zijde van NUMMER1SHOP.NL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.
  Artikel 18 – Privacy
  1. NUMMER1SHOP.NL behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in
  het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. Alle door Afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door NUMMER1SHOP.NL gebruikt indien dit voor het sluiten
  en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene
  voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van NUMMER1SHOP.NL noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan
  derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
  Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NUMMER1SHOP.NL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
  ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
  de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
  Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
  Groningen, met dien verstande dat NUMMER1SHOP.NL gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die
  zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
  3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
  geschil in onderling overleg te beslechten.
  4. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de
  andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken.
  Artikel 20 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
  totstandkoming van de rechtsbetrekking met NUMMER1SHOP.NL.
  2. NUMMER1SHOP.NL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. NUMMER1SHOP.NL zal een
  wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.